Letselschade

Van letselschade is sprake indien iemand betrokken raakt bij een gebeurtenis en tengevolge daarvan letsel oploopt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan letselschade door verkeersongeval, maar evenzo aan een medische kunstfout of letselschade door een bedrijfsongeval. Bij de bepaling van de letselschade zal derhalve gekeken moeten worden naar de directe gevolgschade, maar ook naar de schade die daarvan afgeleid is, bijvoorbeeld de zogenaamde toekomstschade.

Letselschade? Neem een specialist in de arm

Bij het verhalen van uw letselschade is het van belang een letselschade specialist in de arm te nemen. LetselHelpdesk heeft een netwerk van specialisten tot haar beschikking. De letselschade specialisten van de LetselHelpdesk zijn in iedere regio van Nederland vertegenwoordigt en er is er altijd wel één bij u in de buurt gevestigd. Bijvoorbeeld in Amsterdam,  Almere, Breda, Den Bosch, Utrecht, Zwolle, Enschede, Rotterdam en DordrechtTenzij u anders wenst, komen de specialisten van de LetselHelpdesk altijd bij u thuis voor een vrijblijvend, informatief en inventariserend gesprek ! Bel gratis 0800 – 0110

Letselschade expert

Een letselschade expert is iemand die zich als zodanig heeft gespecialiseerd in het vakgebied ‘letselschade’. Voor LetselHelpdesk werken uitsluitend gekwalificeerde mensen die allen een beschermde titel dragen. Dat kan zijn ‘jurist’ of ‘Registerexpert letsel’.

Letselschade bureau

In Nederland zijn diverse letselschade bureaus operationeel. Maar niet ieder bureau beschikt over kwalitatief personeel. De LetselHelpdesk past een strenge selectie toe en werkt met letselschade specialisten met minimaal 10 jaar ervaring. In iedere provincie heeft de LetselHelpdesk haar specialisten gevestigd dus er is er altijd wel één bij u in de buurt. Bel gratis het nummer van de LetselHelpdesk: 0800 – 0110.

Heeft u letsel opgelopen? Claim uw letselschade !

Een lichamelijk letsel kunt u op verschillende manieren oplopen. U kunt letsel oplopen in het verkeer, op uw werk, in een fabriek of door een medische fout of misser van een specialist in het ziekenhuis. Door het lichamelijk en mogelijk ook geestelijk letsel heeft u schade opgelopen en heeft u mogelijk recht op een letselschadevergoeding.

Letsel

Er zijn veel verschillende letsels (bijvoorbeeld armletsel, elleboogletsel, handletsel en duimletsel) die in aanmerking kunnen komen voor een letselschade vergoeding. In feite kan gesteld worden dat ieder letsel dat een gevolg is van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk kan worden gehouden, voor vergoeding in aanmerking komt.

Letsel advocaat

Een letsel advocaat, beter gezegd een letselschade advocaat, is iemand die in beginsel gespecialiseerd is op het gebied van letselschade en zich als advocaat hier mee bezighoudt. Het is in vrij weinig zaken noodzakelijk een advocaat in te schakelen en vaak ook niet echt wenselijk omdat met een advocaat voor een cliënt nauwelijks gunstige prijsafspraken kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij medische kunstfoutzaken wil een letsel advocaat wel aan de slag gaan om de zaak uit te zoeken, maar het slachtoffer zal hem eerst alle kosten zelf moeten voorschieten en daarbij blijft het nog maar de vraag of de zaak ooit iets oplevert. In zo’n situatie heeft de LetselHelpdesk een uitstekend concept waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken over de kosten die gemoeid zijn in uw letselschadezaak. LetselHelpdesk neemt u die zorgen uit handen. Informeer altijd naar de mogelijkheden. Bel gratis 0800 – 0110.

Revalidatie

De medische term revalidatie betekent herstel; dit kan revalidatie zijn van een ongeluk of medische ingreep. Revalideren kan een zeer lang traject zijn en kan zowel lichamelijke als psychische aspecten hebben. Na het claimen van uw schadevergoeding bij opgelopen letsel kan het zijn dat u nog moet revalideren. De meeste vormen van revalidatie worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Revalidatiegeneeskunde richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wanneer het niet te verwachten is dat u op korte termijn volledig herstelt, probeert de revalidatiearts u te helpen blijvende beperkingen te voorkomen. Als dat ook niet mogelijk is, werkt de revalidatiearts samen met u om uw beperking zo goed mogelijk in uw leven, uw omgeving en de maatschappij in te passen.

Juridische bijstand

Het geven van juridische bijstand kan op vele rechtsgebieden geschieden. De LetselHelpdesk verleent uitsluitend bijstand op het complexe vakgebied ‘letselschade’ en ‘aansprakelijkheid’. Wij beperken ons tot deze vakgebieden om hierin juist als specialisten te kunnen optreden.

Het bijhouden van alle jurisprudentie voor uitsluitend deze vakgebieden is dermate omvangrijk en complex dat het voor niemand goed te doen is op meerdere rechtsgebieden deskundig te zijn en alle ontwikkelingen volledig te volgen. Juridische bijstand op het gebied van letselschade verwacht je ook uitsluitend van specialisten op dit vakgebied! Bel gratis 0800 – 0110.

Smartengeld claimen?

Smartengeld staat voor de vergoeding welke betaald dient te worden voor de door een slachtoffer geleden en eventueel nog te lijden pijn. Deze schade is behoorlijk lastig vast te stellen door een leek en hierbij is de hulp van de letselHelpdesk de uitkomst voor een optimale smartengeld claim.

Smartengeld immateriële schadevergoeding

Smartengeld wordt ook wel vergoeding van immateriële schade genoemd, waarmee een onderscheid wordt gemaakt met de materiële schade, zoals verlies van inkomsten, kosten in verband met huishoudelijke hulp of reparatiekosten aan de auto in geval van een verkeersongeval. Smartengeld is een onderdeel van wat meer algemeen letselschade wordt genoemd.

Smartengeld is een tegemoetkoming (geld) voor de geleden schade die iemand heeft ondervonden

 • als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel
 • als de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast,
 • als sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen
 • als sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

Smartengeld compenseert nooit het veroorzaakte leed

Het slachtoffer moet dagelijks leven met het leed van de opgelopen beperkingen. Een vergoeding in de vorm van geld kan dat leed niet herstellen en compenseert daarom ook nooit het gehele opgelopen leed. Daarbij is de vergoeding ook lastig te bepalen, omdat het lichamelijke en geestelijke leed moeilijk in geld is uit te drukken. Daarbij is vaak in het medische eindstadium pas te bepalen in hoeverre het letsel invloed op het leven van het slachtoffer heeft. De aansprakelijke persoon (of de verzekeraar daarvan) dient het smartengeld uit te betalen.

Wanneer ik kan smartengeld claimen?

Smartengeld is een vergoeding voor de geleden pijn inclusief de gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. Smartengeld kan geclaimd worden indien lichamelijke of psychische schade wordt geleden ten gevolge van een onrechtmatig handelen van een derde. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan lichamelijk letsel als gevolg van een verkeersongeval, een hondenbeet of een geweldsdelict. Bel de LetselHelpdesk: 0800 – 0110 (gratis)

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld vastgesteld?

De hoogte van het letselschade bedrag is in het algemeen afhankelijk van de ernst van het letsel, de inbreuk die hiervan het gevolg is op zowel de werk- als de privésfeer, de periode van herstel en de eventuele restgevolgen. De hoogte van deze vergoeding kan pas worden vastgesteld indien sprake is van een medische eindtoestand. In Nederland worden geen al te hoge letselschade bedragen ter vergoeding van de immateriële schade toegekend. Bij het bepalen van de hoogte van het te vorderen bedrag aan smartengeld spelen verder onder ander de volgende factoren een rol:

 • leeftijd
 • ernst van het ongeval
 • ernst van de doorstane pijn en in de toekomst te verwachten graad en duur daarvan
 • duur van de ziekenhuisopname
 • duur en aard van de medische behandeling (aantal operaties, complicaties)
 • duur van de arbeidsongeschiktheid
 • psychische restverschijnselen
 • littekens
 • belemmering in sporten en hobby’s

De Letselschadespecialist van de LetselHelpdesk zal zich tot het uiterste inzetten om voor u de maximale financiële vergoeding te realiseren. De LetselHelpdesk is u graag van dienst. Bel of mail nú de LetselHelpdesk !  info@letselhelpdesk.nl of bel gratis 0800 – 0110

Smartengeld gids

Als leidraad voor de hoogte van het smartengeldbedrag wordt vaak de zogeheten ´Smartengeld gids´ geraadpleegd. Dit is een uitgave van de ANWB en bevat een overzicht van door rechters toegekende smartengeld bedragen in Nederland

Materiële schade

Bij letselschade dient naast het smartengeld ook alle (on) kosten die u heeft gemaakt, vergoed te worden door de tegenpartij of haar verzekeraar. We geven u hieronder enkele voorbeelden.

* Voertuigschade; De schade aan uw auto, motorfiets, bromfiets of fiets dient volledig vergoed te worden. Voor het vaststellen van die schade wordt meestal een schade-expert ingeschakeld.

* Kledingschade; Bij het ongeval kunnen ook enkele kledingstukken of schoenen beschadigd zijn. Uw letselschadespecialist stelt die schade vast.

* Brilschade; Montuur en glas van de bril kunnen beschadigd raken bij het ongeval, evenals contactlenzen. De schade wordt vastgesteld door uw letselschadedeskundige en geclaimd bij wederpartij.

* Kosten ziekenhuis opname; Ook deze kosten kunnen worden geclaimd. Tenzij aantoonbaar meer schade is geleden, worden de ziekenhuisopname dagen tegen een vast bedrag per dag vergoed.

* Reiskosten; Reiskosten van uzelf naar de huisarts, specialist, therapeut etc. moeten door de wederpartij worden vergoed. Maar ook de reiskosten die gemaakt zijn door uw directe naasten die u bezochten in het ziekenhuis.

* Medische kosten; Doorgaans is iedereen verzekerd tegen ziektekosten. Maar de eigen bijdrage of eigen risico, of niet gedekte therapeutische behandelingen of tandartskosten dienen vergoed te worden door de tegenpartij.

* Inkomensschade; Bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan salaris mis gelopen worden doordat u bijvoorbeeld niet kunt overwerken. Denk ook aan derving van onregelmatigheids- of andere toeslagen.

* Pensioenschade; Uw letselschadespecialist zal altijd onderzoeken of u in de toekomst mogelijk pensioen mis loopt omdat u inkomensschade heeft en niet meer volledig kan werken.

* Kosten huishoudelijke hulp; Door beperkingen kan het zijn dat u uw huishoudelijke werkzaamheden niet meer of niet volledig kunt uitvoeren. De kosten van de in te schakelen hulp levert verhaalbare schade op.

* Verlies zelfwerkzaamheid; Het kan zijn dat u wegens de ongevalsbeperkingen niet meer uw tuin kunt onderhouden of klussen om of rond de woning niet meer kunt uitvoeren. Dit levert vaak aanzienlijke schade op.

Actuariële berekening van materiële schade

Indien medisch wordt vastgesteld dat er blijvende klachten en beperkingen resteren, dan kan ook worden ingeschat wat dit voor consequinties heeft in de toekomst. Bovenstaande materiële schadeposten kunnen dan worden doorberekend voor een bepaalde looptijd. Zo kan de post Inkomensschade berekend worden tot de pensioengerechtigde leeftijd. De benodigde huishoudelijke hulp, verlies zelfwerkzaamheid etc. kunnen voor een looptijd tot minimaal 72 jaar worden doorberekend. Er wordt dan een zogeheten actuariële schadeberekening gemaakt door uw letselschadespecialist. Het bedrag dat dan onder aan de streep staat, wordt als slotuitkering door de wederpartij vergoed. U krijgt het letselschade bedrag dan in één keer uitgekeerd bij de afwikkeling van de zaak.

De Letselschadespecialist van de LetselHelpdesk zal zich tot het uiterste inzetten om voor u de maximale financiële vergoeding te realiseren. De LetselHelpdesk is u graag van dienst. Bel of mail nú de LetselHelpdesk !

info@letselhelpdesk.nl of bel gratis 0800 – 0110