smartengeld

Smartengeld claimen?

Smartengeld staat voor de vergoeding welke betaald dient te worden voor de door een slachtoffer geleden en eventueel nog te lijden pijn. Deze schade is behoorlijk lastig vast te stellen door een leek en hierbij is de hulp van de LetselHelpdesk de uitkomst voor een optimale smartengeld claim.

Smartengeld immateriële schadevergoeding

Smartengeld wordt ook wel vergoeding van immateriële schade genoemd, waarmee een onderscheid wordt gemaakt met de materiële schade, zoals verlies van inkomsten, kosten in verband met huishoudelijke hulp of reparatiekosten aan de auto in geval van een verkeersongeval. Smartengeld is een onderdeel van wat meer algemeen letselschade wordt genoemd.

Smartengeld is een tegemoetkoming (geld) voor de geleden schade die iemand heeft ondervonden

 • als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel
 • als de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast
 • als sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen
 • als sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid

Smartengeld compenseert nooit het veroorzaakte leed

Het slachtoffer moet dagelijks leven met het leed van de opgelopen beperkingen. Een vergoeding in de vorm van geld kan dat leed niet herstellen en compenseert daarom ook nooit het gehele opgelopen leed. Daarbij is de vergoeding ook lastig te bepalen, omdat het lichamelijke en geestelijke leed moeilijk in geld is uit te drukken. Daarbij is vaak in het medische eindstadium pas te bepalen in hoeverre het letsel invloed op het leven van het slachtoffer heeft. De aansprakelijke persoon (of de verzekeraar daarvan) dient het smartengeld uit te betalen.

Wanneer ik kan smartengeld claimen?

Smartengeld is een vergoeding voor de geleden pijn inclusief de gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. Smartengeld kan geclaimd worden indien lichamelijke of psychische schade wordt geleden ten gevolge van een onrechtmatig handelen van een derde. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan lichamelijk letsel als gevolg van een verkeersongeval, een hondenbeet of een geweldsdelict.

Bel gratis de LetselHelpdesk 0800 – 0110 voor advies. Of meld direct online uw letselschade.

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld vastgesteld?

De hoogte van het letselschade bedrag is in het algemeen afhankelijk van de ernst van het letsel, de inbreuk die hiervan het gevolg is op zowel de werk- als de privésfeer, de periode van herstel en de eventuele restgevolgen. De hoogte van deze vergoeding kan pas worden vastgesteld indien sprake is van een medische eindtoestand. In Nederland worden geen al te hoge letselschade bedragen ter vergoeding van de immateriële schade toegekend. Bij het bepalen van de hoogte van het te vorderen bedrag aan smartengeld spelen verder onder ander de volgende factoren een rol:

 • leeftijd
 • ernst van het ongeval
 • ernst van de doorstane pijn en in de toekomst te verwachten graad en duur daarvan
 • duur van de ziekenhuisopname
 • duur en aard van de medische behandeling (aantal operaties, complicaties)
 • duur van de arbeidsongeschiktheid
 • psychische restverschijnselen
 • littekens
 • belemmering in sporten en hobby’s

De Letselschadespecialist van de LetselHelpdesk zal zich tot het uiterste inzetten om voor u de maximale financiële vergoeding te realiseren. De LetselHelpdesk is u graag van dienst. Bel 0800 – 0110 of meld direct online uw letselschade.

Smartengeld gids

Als leidraad voor de hoogte van het smartengeldbedrag wordt vaak de zogeheten ´Smartengeld gids´ geraadpleegd. Dit is een uitgave van de ANWB en bevat een overzicht van door rechters toegekende smartengeld bedragen in Nederland. De LetselHelpdesk informeert u graag over de meest recente uitspraken inzake smartengeld.